Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Woord vooraf

De HAN heeft een bijzonder en goed jaar achter de rug, waarop wij met trots en genoegen terugkijken. Met ruim 3.000 collega’s hebben we ook in het verslagjaar weer hard gewerkt aan onze ambities, zoals neergelegd in het instellingsplan.

Missie en visie

Onze maatschappelijke opdracht is helder: studenten op een hoog niveau opleiden en beantwoorden aan de vraag naar hooggeschoolde, innovatieve en ondernemende mensen. Het is daarbij onze overtuiging dat dit doel het beste gediend is met wat wij onderwijsleergemeenschappen’ noemen.

Kerncijfers HAN 2013

Een overzicht van: Aantal bachelorstudenten, Studenttevredeneheid, Aantal medewerkers, Medewerkertevredenheid, Aantal bacheloropleidingen, Aantal masteropleidingen, Aantal associate degree-programma’s, Aantal lectoraten en Totale baten.

Overzicht van resultaten en prestatieafspraken HAN 2013

Onze doelstellingen uit het instellingsplan voor de jaren 2012-2016 vinden ook hun neerslag in de prestatieafspraken met de overheid en vormen de leidraad voor dit jaarverslag. Hoe dat er samengevat, cijfermatig en overzichtelijk uitziet, hebben we opgenomen in bijlage A.

 

Koers en profiel van de HAN

Volgens het instellingsplan voor 2012-2016, Kennis in interactie, gaan we uit van een geprofileerde instelling met een doelbewuste keuze voor een Nijmeegs profiel en een Arnhems profiel.

Breedte en diepte

Als brede, regionale hogeschool staan wij open voor studenten die verschillen in vooropleiding, studieloopbaan en achtergrond. Sommigen komen van mbo of havo, anderen hebben al enige tijd een baan. Er zijn voltijdstudenten, anderen studeren in deeltijd, in combinatie met werk en/of gezin.

Speerpunten/centres of expertise

Boven op het palet van bacheloropleidingen en de verbinding van onderzoekmet ons onderwijs hebben we speerpunten ontwikkeld. Deze hebben we omschreven als synergetische concentraties van hoogwaardig onderzoek, uitstekende masteropleidingen en minoren.

Valorisatie

Voor een instelling die diep geworteld is in de beroepspraktijk is de maatschappelijke en economische benutting van kennis (valorisatie) een vanzelfsprekende kernopdracht.

Duurzaamheid

De HAN is al 15 jaar één van de voorlopers waar het gaat om het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en het integreren van duurzaamheid in onderwijsprogramma’s. De huidige economische crisis, in combinatie met het vraagstuk van duurzaamheid, vraagt om vernieuwing: maatschappelijke organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen én leiderschap tonen.

Internationalisering

De HAN streeft naar een internationaal profiel: alle opleidingen zorgen voor internationalisering van het curriculum. Ze doen dat in de vorm en mate die passen bij het beroep waartoe ze opleiden.

Visie op onderwijs(kwaliteit)

De interactie tussen studenten, docenten en beroepspraktijk is bepalend voor alles wat we doen. De intensiteit én kwaliteit van die interactie is de kern. Met een goed gevoel voor wat de beroepspraktijk vereist, goed kijkend naar wat studenten willen en daar ook actief het gesprek mee zoekend, verwachten we dat onze docenten daarin het voortouw nemen.

Onderwijsaanbod

We hebben een breed aanbod van opleidingen, verdeeld over twee campussen die elk een eigen profiel hebben. De ruim 30.000 studenten (grofweg tegen de 10.000 in Arnhem en ruim 20.000 in Nijmegen) zijn verdeeld over 62 bacheloropleidingen, 19 masteropleidingen en zeven associate degree-programma’s.

Instroom en inschrijvingen

Met ingang van studiejaar 2013 studeren aan de HAN 31.332 studenten in het bacheloronderwijs. Dit aantal ligt 5,1% hoger dan vorig jaar. De bachelorinstroom steeg dit jaar met 8,3% ten opzichte van 2012 en komt daarmee op 10.357 studenten.

Voorlichting en werving

Volgens onze prestatieafspraken in het instellingsplan willen we een eenduidig signaal afgeven: de focus moet bij ons onderwijs de komende jaren op kwaliteit en niveau liggen. Daarnaast willen we de juiste student op de juiste plek.

Studiekeuzebegeleiding/decentrale selectie/start- en intakegesprekken/studiewisselpunten

Zoals elk jaar koppelt de HAN het studiesucces van eerstejaarsstudenten terug aan voorscholen en worden activiteiten op het gebied van studiekeuzebegeleiding afgestemd, zodat de aansluiting verbetert en uitval afneemt.

 

Hoofdstukken