Deel I. 2016 als eerste etappe in onze reis naar 2020

4Strategische doelen 2016-2020

4.1 Missie en visie

Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. Dit doen we door uit te blinken in de kwaliteit, intensiteit en impact van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk en de wijze waarop we binnen de HAN vanuit het principe van de kwaliteitscultuur met elkaar samenwerken.

4.2 Ambitie en perspectief

Wij dagen studenten uit om zich, onder begeleiding van onze docenten en onderzoekers en in nauwe samenwerking met het werkveld, te ontwikkelen tot kritische, reflecterende professionals, zodat ze na hun afstuderen een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving kunnen en willen gaan leveren.

Dit vraagt om een discipline-overstijgend perspectief dat leren, creatief denken en innoveren stimuleert. Door middel van professionele leergemeenschappen, waarin onderwijs en onderzoek, student en werkveld met elkaar verbonden zijn, beogen we maximale persoonlijke impact en maatschappelijke innovatie. Deze synergie heeft de afgelopen jaren geleid tot stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving. Vanuit professionele kwaliteit, persoonlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen willen wij deze inspirerende verbinding samen met onze studenten en het werkveld verder optimaliseren. Want alleen op die manier kunnen we effectief werken aan onze kernopdracht: het opleiden van onze studenten door in vertrouwen samen te werken aan leren en innoveren.

Om onze ambities te realiseren, werken we gericht aan onze kwaliteitscultuur, streven we naar een grotere responsiviteit in onderwijs en onderzoek en willen we dat onze studenten zich herkend, gezien en gehoord voelen.

In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren

‘In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren’ impliceert een kwaliteitscultuur waarin professionals governance en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staan, waarin we elkaar normeren en elkaar daarop aanspreken. We stellen onszelf open voor verandering en voor deskundige kennis uit onverwachte hoek, voor groter en breder denken en fouten durven maken. We creëren een ‘vrijplaats’ waar we onszelf veilig genoeg voelen om te kunnen zeggen wat we denken en vanuit vertrouwen de controle los durven laten. In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren vraagt van íedereen binnen de HAN een proactieve en waarderende onderzoekende houding, waarbij we elkaar regelmatig voorzien van constructieve feedback.

4.3 Maatschappelijke waarde en relevantie

Onze maatschappelijke waarde en relevantie blijkt uit de getoonde waardering vanuit het werkveld, de academische wereld en het onderwijs voor ons onderzoek en onderwijs, en de wijze waarop we dat binnen ons onderwijs verankeren. Deze waardering komt ook tot uiting in de prijzen en toekenningen die we ieder jaar opnieuw ontvangen. Zo kunnen we onze succesvolle samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen, overheden en kennisinstellingen intensiveren en – conform onze missie – een innoverende bijdrage blijven leveren aan de veranderende beroepseisen in een dynamische arbeidsmarkt.

4.4 Doelen en prioriteiten 2016-2020

In 2014 zijn we samen met onze docenten, onderzoekers, medewerkers, studenten en mensen uit het werkveld begonnen met het brainstormen over het HAN Instellingsplan 2016-2020. Dit heeft geleid tot de inspirerende Large Scale Dream-dag in juni 2015 en werd eind januari 2016 afgesloten met de unieke ondertekening van het instellingsplan door een afvaardiging van studenten, docenten/onderzoekers en het werkveld.

Bij de presentatie van de nieuwe ambities (HAN Instellingsplan 2016-2020) toonde deze film een impressie van het 'kloppend hart' van de HAN.

Om onze ambities uit het HAN Instellingsplan 2016-2020 te realiseren, hebben we voor de periode 2016-2017 een aantal prioriteiten vastgesteld:

 • Gericht werken aan onze kwaliteitscultuur
  Professionals governance en accountability
 • Responsiviteit in onderwijs en onderzoek
  Inspirerende en gekwalificeerde docenten
  Versterken in- en externe oriëntatie
  Flexibiliteit in onderwijs
 • Maatschappelijke innovaties en samenwerking
 • Student gezien, herkend en gehoord
  Studentbegeleiding
  Student als partner
 • Kritische en reflectieve professionals
 • Geoptimaliseerde bedrijfsvoering
Volgende52016: de HAN in beweging!