Deel I. 2016 als eerste etappe in onze reis naar 2020

6Wat hebben we bereikt in 2016?

6.1 Resultaatsindicatoren (kernindicatoren)

Vijf indicatoren fungeren als ultieme graadmeters voor het effect van onze inspanningen op de performance van onze hogeschool op de domeinen onderwijs, onderzoek, student, medewerker en werkveld:

Inhoudelijk sluiten deze indicatoren aan op de wijze die in het hbo gebruikelijk is om de performance van een hogeschool te indiceren. De indicatoren geven zicht op de structurele beweging van de instelling waarbij ingezoomd kan worden op de beweging van de afzonderlijke organisatieonderdelen.

Het percentage opleidingen dat op standaard 4 met een goed beoordeeld wordt stijgt. De algemene beweging die hieraan ten grondslag ligt, kenmerkt zich vooral door:

  • Een goede inhoudelijke profilering met aandacht voor onderzoek en voor de samenwerking tussen werkveld en lectoraten op standaard 1
  • Krachtige leeromgevingen met een heldere onderzoekslijn, die invulling geven aan kwaliteitscultuur op standaard 2
  • Een degelijk toetsprogramma, variatie in toetsvormen, functioneren examencommissie en doorwerking Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorkwalificatie Examinering (SKE) op standaard 3.
  • En daarmee uiteindelijk voor het werkveld relevante en bruikbare afstudeeropdrachten die zorgen dat afgestudeerden van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt op standaard 4.

Afgelopen verslagjaar zijn er geen externe evaluaties uitgevoerd voor onderzoekseenheden op BKO-standaard 3 en 4.

Uit het landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten blijkt dat onze studenten in het algemeen zeer tevreden zijn over hun opleiding aan de HAN. Van hen zegt 77% echt tevreden te zijn, slechts 4% is ontevreden over de opleiding. De afgelopen jaren valt wat dit aangaat een licht stijgende beweging waar te nemen. Over de thema’s studierooster en informatievoorziening zijn studenten opvallend minder tevreden. Voor beide thema’s geldt dat de lagere tevredenheid hierover een HAN-breed verschijnsel is.

Het gemiddeld percentage behaalde studiepunten per student dit studiejaar is een nieuwe door de HAN ontwikkelde indicator. We willen kijken naar de actuele studievoortgang (studietempo) in plaats van het studierendement achteraf (voorheen diplomarendement). We willen namelijk zien hoeveel procent van de studenten op schema ligt. We streven ernaar dat dit percentage de komende jaren substantieel zal toenemen. Omdat dit een nieuwe indicator is, zijn er geen scores voor voorgaande jaren beschikbaar.

Het medewerkertevredenheidsonderzoek binnen de HAN is een tweejaarlijkse cyclus. In 2017 wordt er een nieuwe meting uitgevoerd.

Als onze alumni vanuit hun huidige werkplek terugkijken naar de HAN (werkveldindicator), geven ze aan dat ze goed zijn voorbereid op hun professionele loopbaan.

Volgende7HAN in kaart