Deel II. Governance

10College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestond in 2016 uit de volgende leden:

 • Dr. C.P. Boele, voorzitter, tweede benoeming tot en met
 • Dr. ing. D.M. de Jong, lid, eerste benoeming tot en met
 • F.H.J. Stöteler, lid, eerste benoeming tot en met

10.1 De opbouw van de beloning van de bestuurders in 2016

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor bestuurders in het hbo, conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen en het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor het overzicht van de bezoldiging in 2016 verwijzen we naar deel III, Jaarrekening 2016 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De declaraties van de bestuurders in 2016

Voor een aantal specifieke onkosten kent het College van Bestuur nog een vaste, netto onkostenvergoeding van € 265,46. In de Regeling declaraties College van Bestuur is aangegeven waar deze vergoeding aan besteed mag worden.

10.2 Nevenfuncties

De voorzitter en de leden van het College van Bestuur hadden in 2016 onderstaande nevenfuncties:

Dr. C.P. Boele:

 • Lid Economic Board Arnhem/Nijmegen (onbezoldigd)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Socires (onbezoldigd)
 • Lid VNO-NCW Midden (onbezoldigd).

Dr. ing. D.M. de Jong:

 • Lid Raad van Toezicht Alliantie Voortgezet Onderwijs (bezoldiging naar Stichting Need and Care Foundation)
 • Lid Raad van Toezicht ACE (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurgroep Gelderland valoriseert! (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur OPuS (onbezoldigd)
 • Lid Advisory Board Velocity 2017 (onbezoldigd)
 • Lid Advisory Board Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland (onbezoldigd).

F.H.J. Stöteler:

 • Voorzitter van Stichting Kennisinnovatieve Organisaties Gelderland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Advies Zorgalliantie (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies OAB Dekkers (onbezoldigd).

Uiteraard vermijden de HAN en het College van Bestuur elke vorm en schijn van belangenverstrengeling. Dit jaar zijn geen besluiten genomen en vonden er geen transacties plaats waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool of leden van het College van Bestuur.

Volgende11Raad van Toezicht