Deel II. Governance

12Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2016 vier keer vergaderd. Hieronder volgt een globaal verslag van wat er besproken is.

De Raad van Toezicht heeft op advies van de Auditcommissie goedkeuring gegeven aan een aantal voorgenomen besluiten van het College van Bestuur, te weten:

  • Jaarverslag en jaarrekening 2015
  • Kaderbrief en begroting 2017
  • Treasurystatuut
  • Start Europese aanbesteding ten aanzien van telefonie, catering, uitzendkrachten, meubilair en schoonmaak.

In het verslagjaar is er een start gemaakt met de aanbesteding van de accountant, die de Raad van Toezicht conform de statuten aanwijst. Dit zal in 2017 tot een besluit leiden.

Met een positief advies van het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht de heer Hillebrand voor een tweede termijn als voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd en wel voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2020.

Op advies van de Remuneratiecommissie (en met een positief advies van de Medezeggenschapsraad) heeft de Raad van Toezicht de heer Boele voor een tweede termijn als voorzitter van het College van Bestuur benoemd en wel voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2020.

In het verslagjaar eindigde de tweede termijn van de benoeming van drie leden van de Raad van Toezicht, te weten de heer Blom (per 1 maart 2016) en mevrouw Krijger en mevrouw Maassen van den Brink (beiden per 1 januari 2017). Gelet hierop is reeds in september 2015 gestart met een proces om te komen tot benoeming van nieuwe leden. Bij het samenstellen is onder andere gekeken naar een goede verdeling man-vrouw, leeftijd, deskundigheden en regionale binding. De search leverde vier kandidaten op. Met een positief advies van zowel Medezeggenschapsraad als College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen om de vier kandidaten te benoemen omdat hiermee alle voor de raad vereiste competenties aanwezig zijn en tevens wordt voldaan aan de gestelde vereisten op het terrein verhouding man-vrouw en leeftijd. Mevrouw drs. B.B. ter Huurne en mevrouw dr. C.M. Hooymans zijn benoemd per 1 juli 2016 en de heer drs. R. Wenselaar en mevrouw prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen zijn benoemd per 1 januari 2017. Met deze benoemingen heeft de Raad van Toezicht per 1 juli 2016 de volgens de statuten maximaal toegestane omvang van zeven leden.

Gedurende het verslagjaar is uitvoerig gesproken over de implementatie van het HAN Instellingsplan 2016-2020. In een open dialoog met het College van Bestuur (en op 30 maart ook met faculteitsdirecteuren en de directeur van het Service Bedrijf) is gesproken over dilemma’s en kansen ten aanzien van een succesvolle uitvoering.

In de juni- en septembervergadering heeft het College van Bestuur aangegeven dat de financiële vooruitzichten voor 2016 ongunstiger zijn dan opgenomen in de begroting 2016. Dit kwam onder andere omdat het ministerie van OCW de Rijksbijdrage heeft aangepast aangezien de landelijke studentaantallen lager zijn dan aangenomen in de referentieraming. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van deze informatie en vastgesteld dat het College van Bestuur een aantal adequate maatregelen op korte termijn heeft genomen, waarbij mede vanwege de onzekere externe omstandigheden de ondergrens van aan te houden liquide middelen is verhoogd van € 6 naar € 15 miljoen. De raad heeft daarbij benadrukt dat het juist in tijden van minder middelen belangrijk is om koers te houden. De raad heeft vervolgens geadviseerd dat ook in 2017 en later de middelen zo worden gealloceerd dat deze bijdragen aan de realisering van de doelen van het instellingsplan. Bij de goedkeuring van de begroting 2017 heeft de Raad van Toezicht in de decembervergadering met genoegen vastgesteld dat het College van Bestuur op basis van verschillende financiële scenario’s bezig is met een meerjarige investeringsagenda die bijdraagt aan het realiseren van het instellingsplan.

De Raad van Toezicht overlegt tweemaal per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur met de Medezeggenschapsraad. Deze overleggen hebben een constructief en open karakter.

Volgende13Medezeggenschapsraad