Deel II. Governance

14Kwaliteitszorg

14.1 Onderwijs

In 2016 hebben we voor achttien opleidingen een positief accreditatiebesluit ontvangen in het kader van de beperkte opleidingsbeoordeling. De beperkte opleidingsbeoordeling is het gevolg van een positief besluit Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) in 2013 met een geldigheid tot 2019.

  • Op 30 december 2015 nam de NVAO zowel een positief besluit over de toets nieuwe opleiding voor de Associate degree-programma’s Elektrotechniek/Energietechniek en Elektrotechniek/Embedded Systems Engineering als een positief accreditatiebesluit (na herstel) voor de bacheloropleiding Opleidingskunde.
  • Op 30 juni nam de NVAO een positief besluit onder voorwaarden over de toets nieuwe opleiding voor het Associate degree-programma Bouwtechnisch medewerker.
  • Op 21 september nam de NVAO een positief accreditatiebesluit voor de bacheloropleiding International Business and Languages, een dag later gevolgd door het positief accreditatiebesluit voor de Master Physician Assisant.
  • Op 31 oktober nam de NVAO een positief accreditatiebesluit voor de bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs in de tweede graad in Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Nederlands, Pedagogiek, Scheikunde en Wiskunde. Daarnaast adviseerde de NVAO positief over de educatieve minor en het pedagogisch-didactisch getuigschrift. Omdat van het laatste nog geen eindwerken beschikbaar zijn, adviseert de NVAO over uiterlijk drie jaar een aantal eindwerken alsnog te laten beoordelen.
  • Op 7 december kreeg de HAN toestemming van het ministerie van OCW voor de samenvoeging van de bacheloropleidingen Sport, Gezondheid en Management en Sport- en Bewegingseducatie tot de bacheloropleiding Sportkunde, in vervolg op eerdere goedkeuring door de NVAO.

In 2016 zijn negen van onze opleidingen gevisiteerd: Bachelor Leraar vo 1e graads in Lichamelijke Opvoeding; Master Physician Assistant; Bachelor Human Resource Management; Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek; Bachelor Chemie en Master Molecular Life Sciences, Master Social Work, Bachelor Creatieve Therapie en Bachelor Medische Hulpverlening.

Met de oordelen die per NVAO-standaard zijn toegekend, laten we zien dat wij kwalitatief goede opleidingen in huis hebben. Op bijna elke standaard behalen die opleidingen een goed, en stijgen daarmee boven de basiskwaliteit uit. Dit kenmerkt zich vooral door:

  • Een goede inhoudelijke profilering met aandacht voor onderzoek en voor de samenwerking tussen werkveld en lectoraten op standaard 1
  • Krachtige leeromgevingen met een heldere onderzoekslijn, die invulling geven aan kwaliteitscultuur op standaard 2
  • Een degelijk toetsprogramma, variatie in toetsvormen, functioneren examencommissie en doorwerking Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorkwalificatie Examinering (SKE) op standaard 3
  • Voor het werkveld relevante en bruikbare afstudeeropdrachten, die zorgen dat afgestudeerden van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt op standaard 4.

Voor de masters is er een nadrukkelijke meerwaarde ten opzichte van de meer wetenschappelijk georiënteerde masters.

14.2 Onderzoek

Afgelopen verslagjaar zijn er geen externe kwaliteitsevaluaties uitgevoerd voor onderzoekseenheden, maar er is wel een midterm review uitgevoerd voor het Lectoraat HRM. Verder hebben we een HANdleiding Kwaliteitszorg Onderzoek ontwikkeld op basis van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen dat eind 2015 is verschenen. In vergelijking met het vorige protocol ligt voor de komende periode de nadruk bij de externe evaluaties van onderzoekseenheden op het nog meer kunnen aantonen van de meerwaarde van het praktijkgericht onderzoek binnen alle domeinen (onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en maatschappij) en ligt er meer nadruk op het verantwoorden van de wetenschappelijke/methodische standaarden zoals die in het vakgebied gelden. In de HANdleiding leggen we ook nadruk op het samenwerken in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld en het gezamenlijk vaststellen van de onderzoeksagenda en de indicatoren waarop geëvalueerd kan worden.

De Vereniging Hogescholen heeft een centrale evaluatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek geïnstalleerd, die jaarlijks toeziet of het brancheprotocol conform de afspraken wordt uitgevoerd.

14.3 Interne audits

Vanuit het bestaande interne auditbeleid hebben we in 2016 geëxperimenteerd met een nieuwe, meer waarderender auditsystematiek waarbij we niet alleen kijken naar de basiskwaliteit, maar waarbij opleidingen ook zelf relevante en actuele onderzoeksvragen kunnen inbrengen, gelinkt aan het instellingsplan. In 2016 hebben we interne audits uitgevoerd bij twaalf opleidingen. De audits laten zien dat de opleidingen de basiskwaliteit op orde hebben of zelfs overstijgen.

Uit de audits blijkt ook dat de opleidingen werken aan de realisatie van de doelstellingen van ons instellingsplan: ze werken aan het organiseren van de samenwerking in de verbindende driehoek en dat resulteert in een ander(e) onderwijsprogramma en didactiek. Ook professionals governance wordt steeds meer zichtbaar, bijvoorbeeld in een groeiend aantal professionele leergemeenschappen, resultaatverantwoordelijke teams en de facilitering vanuit vertrouwen door het management. De samenwerking met lectoren/kenniscentra wordt steeds meer en beter georganiseerd vanuit instituut 2.0. Onderwijs wordt dichter op de student georganiseerd, met de student als partner. Er is sprake van een groeiende professionalisering van de rol van examencommissies en opleidingscommissies in de onderwijscyclus.

Volgende15Klachten en geschillen