Deel II. Governance

23Projecten (2e en 3e geldstroom)

23.1 2e geldstroom

Praktijkgericht onderzoek door hogescholen wordt deels extern gefinancierd met subsidies. Voor deze 2e geldstroom vormt het RAAK-programma een belangrijke inkomstenbron. In het derde jaar van de nieuwe programmaperiode 2014-2018 waren er aanvraagrondes voor RAAK-MKB, RAAK-Publiek en RAAK-Pro. In 2016 waren de volgende RAAK-projecten in uitvoering met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als penvoerder:

23.2 3e geldstroom

Voor de 3e geldstroom gaat het voornamelijk om de onderzoeksprogramma’s in samenwerking met de private instellingen. De HAN is hierbij de kennispartner.

Voor de 3e geldstroom om onderzoek te financieren sluit de HAN aan bij Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in het kader van het Topsectorenbeleid. In de Topsector Agri & Food participeert het Instituut ISBS in het TKI- project NUTREND-studie. In de Topsector Energie participeert het Lectoraat Meet- en Regeltechniek binnen het project Cellular Smart Grid Platform in de implementatie van het onderzoeksproject van de WMO. HAN Sociaal werkt met een werkplaats en het project Consulent nieuwe stijl. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert deze projecten.

Binnen de 3e geldstroom spelen Europese subsidieprogramma’s een steeds belangrijkere rol. Zo is de HAN leadpartner in het INTERREG-project Krachtige Kernen (kortweg Krake) en daarnaast participeren we in de INTERREG-projecten:

 • Door nieuwsgierigheid leren
 • LNG Pilots
 • Ontwikkeling van de E-bus.

De volgende projecten worden met andere Europese subsidieprogramma’s gefinancierd:

 • Ark of Inquiry (KP7)
 • Studentenmobiliteit, studenten en stafmobiliteit en Tablio (alle Erasmus+).

Andere projecten die niet gerelateerd zijn aan onderzoek en ondersteund werden met een 3e geldstroom zijn:

 • Gelderland valoriseert!
 • Valorisatie Politie promotieonderzoek
 • QRM-centrum
 • ASTP
 • AZN Literatuurreview Eerste hulp geen vervoer 2015-2016
 • Radboudumc Taakherschikking Ouderenzorg
 • FALCON 2016
 • Green Deal Zero Emission Stadsdistributie 2015-2018.

23.3 Subsidies

In 2016 hebben we 158 aanvragen ingediend bij de diverse subsidieverstrekkers (in 2015: 80). Hiervan zijn er vooralsnog 55 toegekend, 57 afgewezen en 46 nog in behandeling.

Vanuit de meest gebruikte regelingen gezien:

 • NRPO-SIA-RAAK-regelingen: 27 (in 2015: 19)
 • NRPO- SIA overig: 19 (in 2015: 1)
 • ZonMW: 25 (in 2015: 13)
 • EFRO: 10 (in 2015: 5)
 • INTERREG V 8 (in 2015: 5)
 • NRO Comenius: 9 (in 2015: 0)
 • Erasmus+: 12 (in 2015: 5)

In 2016 hebben we de volgende subsidies toegekend gekregen:

 • voor onderzoek € 7.132.000 (€ 6.250.000, waarvan € 1.800.000 voor één project)
 • voor onderwijs € 5.389.000 (in 2015: € 2.000.000 (HAN Deeltijd)).

Vanuit de meest gebruikte onderzoekregelingen gezien:

 • NRPO-SIA-RAAK: € 1.600.000 (in 2015: € 2.573.000)
 • VWS-projecten: € 1.111.000 (in 2015: € 872.000)
 • INTERREG V: € 1.682.000 (in 2015: € 1.810.000)
 • ZonMW: € 736.000 (in 2015: € 128.000)
 • Provincie Gelderland: € 263.000 (in 2015: € 456.000).

Overzicht subsidies

Ingediende subsidies in aantallen

Toegekende onderzoeksubsidies in €

Toegekende onderwijssubsidies in €

23.4 Bijdragen College van Bestuur aan centrale doelstellingen

De hieronder genoemde bijdragen zijn beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Faculteiten kunnen ook zelf geld gealloceerd hebben aan de doelstellingen, deze zijn in dit overzicht niet meegenomen.

23.5 OCW-experiment vraagfinanciering

In september zijn we met de vraag gefinancierde opleiding Elektrotechniek gestart. Hiervoor hebben zich 36 studenten met recht op collegegeldverlaging ingeschreven. Het collegegeld voor studiejaar 2016-2017 bedraagt € 2.204 per module (dertig studiepunten) en het instellingscollegegeld voor datzelfde jaar bedraagt € 2.123 per module voor studenten met een eerder behaalde graad (€ 3.750 per module voor niet-EU-studenten).

Het experiment is in september van start gegaan en per student is er één voucher uitgegeven – de collegegeldverlaging vindt plaats na aanmelding van de student. Omdat er in 2016 geen volledige module is gedraaid, zijn er nog geen studenten die de volledige studiepunten voor de voucher hebben behaald. Ook zijn er geen studenten die zijn uitgevallen of de opleiding hebben afgesloten.

Volgende24Notitie Helderheid