Deel II. Governance

8Organisatie van de HAN

Wij stellen ons graag open en transparant op over onze ambities, doelstellingen, werkwijze en prestaties. Dit jaarverslag is daar een voorbeeld van. Het jaarverslag, de managementrapportages, het instellingsplan, de corporate governance- en organisatiestructuur en veel andere informatie kunt u volledig inzien op www.han.nl.

Het onderwijs en onderzoek van de HAN is gecentreerd rond vier thema’s – educatie; gezondheid, gedrag en maatschappij; economie en management; techniek – en wordt vanuit onze instituten georganiseerd. Instituten met verwante thema’s zijn geclusterd in vier faculteiten. Op die manier creëren we een optimale uitwisseling van kennis en kunde binnen de verbindende driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld van het desbetreffende vakgebied.

Om een goede synergie te bewerkstelligen tussen onderwijs en praktijk zijn de contractactiviteiten eveneens zoveel mogelijk binnen de clusters georganiseerd. De masteropleidingen van de HAN zijn ondergebracht in het interfacultaire instituut HAN Masterprogramma’s.

De ondersteunende diensten van de HAN zijn onderdeel van het Service Bedrijf (Facilitaire Zaken, Financieel Economische Zaken, Informatie- en Communicatietechnologie, Marketing, Communicatie & Voorlichting, Human Resources, Studentzaken, Onderwijs & Onderzoek, International Office, Juridische Zaken, Kwaliteitszorg en Informatiemanagement). Een aantal activiteiten is apart georganiseerd, zoals in het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de gehele HAN en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad.

8.1 Organogram

De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft Arnhem als statutaire vestigingsplaats. Naast de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat HAN Holding BV. In HAN Holding BV is HAN Flex BV ondergebracht, dat concerndiensten en personeelsdiensten verleent ten behoeve van de HAN. De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de enige aandeelhouder van HAN Holding BV. Het College van Bestuur van de HAN is als directie belast met het bestuur van HAN Holding BV.

8.2 Organisatieontwikkeling

We willen gericht werken aan onze kwaliteitscultuur, waarbij onder andere professionals governance centraal staat en professionele leergemeenschappen de spil in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld vormen. Het organisatorische niveau waarop deze verbindende driehoek het beste functioneert, is het huidige instituutsniveau.

Daarom hebben we onze instituten in het instellingsplan tot ‘dragende entiteit’ benoemd. Op weg naar 2020 zullen onze instituten 2.0 zodanig worden ingericht, dat ze optimaal de samenwerking binnen de driehoek faciliteren. Dit gebeurt in nauwe interactie met het werkveld, met een inhoudelijke focus op de drie zwaartepunten Smart Region, Health en Sustainable Energy & Environment. De faculteiten zijn de komende jaren de organisatorische eenheden waarbinnen deze ontwikkeling naar instituten 2.0 gestalte krijgt met een sturende, faciliterende en stimulerende rol van de faculteitsdirecties.

Instituten 2.0

Vanuit de verbinding met onderzoek en werkveld worden instituten 2.0 gezien als de toekomstige organisatorische eenheden binnen een bepaald domein, waarbij verbindingen met andere instituten worden gelegd, zowel binnen als buiten het eigen domein. Afhankelijk van de uitgangssituatie en de opdracht wordt er situationeel met dit uitgangspunt omgegaan. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat opleiding X de mogelijkheid krijgt om tot zelfstandig instituut 2.0 uit te groeien (op basis van bijvoorbeeld een dwingende ontwikkeling in het werkveld). Of ook dat opleidingen en hun professionals elkaar treffen in instituut overstijgende netwerken, en dat er daardoor wellicht nieuwe instituten ontstaan (op basis van een gezamenlijk werkveld en een gemeenschappelijke onderzoeksagenda). Of ook dat er instituten worden opgeheven.

8.3 Branchecode Goed Bestuur Hogescholen

De HAN conformeert zich aan de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen, zoals die op 3 oktober 2013 is vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen. Daarbij is het voor ons van belang dat het niet alleen gaat om de voorgeschreven regeltechnische verplichtingen, zoals vermeld in de code (corporate governance), maar ook om te handelen in de geest van de code. Het vertrekpunt daarbij is steeds het streven naar verbetering van de kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderzoek en de kennisvalorisatie, zoals dat voortvloeit uit de wettelijke taak van het hbo. Het HAN Instellingsplan 2016-2020 is voor alle geledingen binnen de HAN wat dat betreft hét inhoudelijke toetsingskader. Het instellingsplan vormt tevens de basis voor de invulling van de horizontale dialoog en voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met een zeer divers palet van kennisinstellingen, bedrijven en organisaties gericht op verbetering van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Balans tussen corporate en professionals governance

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van het eerste jaar van de uitvoering van dit instellingsplan. Daarin is terug te lezen dat ten aanzien van de governance er een beweging gaande is waarbij naast de interne reglementering juist de ruimte en verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de professionals zelf om samen met studenten, werkveld en andere stakeholders van de HAN de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op een hoger niveau te brengen (professionals governance). Het is daarbij ook een verantwoordelijkheid van de professionals om er, met ondersteuning vanuit de staf, voor te zorgen dat het handelen plaatsvindt binnen bestaande wet- en regelgeving. De komende jaren zal de HAN in de geest van de branchecode op basis van opgedane praktijkervaring deze balans tussen corporate en professionals governance verder verfijnen.

Al onze interne regelingen zijn in overeenstemming met deze branchecode. Met interne regelingen bedoelen we onder andere de statuten, het bestuurs- en beheersreglement, het reglement van de Raad van Toezicht, de integriteitscode, de regeling ongewenst gedrag, de klokkenluidersregeling en de klachtenregeling. Deze en andere wettelijk verplichte en in de branchecode benoemde regelingen en gedragscodes zijn eveneens te vinden op www.han.nl.

De HAN heeft een aantal aspecten uit de branchecode met redenen (nog) niet toepast:

  • De Raad van Toezicht toetst op basis van de stichtingsstatuten het bestuurs- en beheersreglement en de reglementen van de Raad van Toezicht en diens commissies en voert overleg over de manier waarop zij invulling geeft aan haar toezichthoudende functie. Een apart toetsingskader is daarom niet nodig.
  • De interne (financiële) rapportages, zoals de managementrapportages, worden niet gecontroleerd door de accountant omdat we ze beschouwen als interne aangelegenheden.
Volgende9Horizontale- en verticale verantwoording