Deel II. Governance

9Horizontale- en verticale verantwoording

De HAN legt verticale verantwoording af aan haar toezichthouders. Dit zijn onder andere de Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad (intern) en het ministerie van OCW, de NVAO en de arbeidsinspectie als externe toezichthouders.

De HAN legt ook horizontale verantwoording af. Zo gaat de HAN met enige regelmaat in gesprek met studenten, docenten en medewerkers, onder andere over het opstellen en uitvoeren van het aangeboden onderwijs. Deze gesprekken vinden ad hoc plaats en/of met de regelmaat van reguliere overleggen van medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies. Het College van Bestuur bezoekt elk jaar een groot aantal opleidingen, instituten en service units om te bespreken hoe het gaat.

De HAN stemt als maatschappelijke organisatie het onderwijs, onderzoek en de kennisvalorisatie af op de behoeften van de omgeving. De inhoud komt tot stand met het beroepenveld en met werkgevers, onder meer vanuit professionele leergemeenschappen, in de vorm van opleidings- en/of beroepenveldcommissies en soms een Raad van Advies. Er is ook regelmatig bestuurlijk overleg met de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland, de Radboud Universiteit, andere hogescholen en universiteiten, de belangrijkste werkgevers uit de regio en andere relevante organisaties.

De HAN werkt op veel fronten strategisch samen met kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties voor het realiseren van de missie en doelstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Werkbezoeken College van Bestuur

In de periode september tot en met december heeft het College van Bestuur verschillende werkbezoeken gedaan. Intern gaat het om diverse service units van het Service Bedrijf, opleidingen, brede managementconferenties, introductie voor nieuwe medewerkers en andere interne aangelegenheden.

Extern zijn er ook de nodige contacten geweest. Soms eenmalig, denk hierbij aan een bedrijfsstage, een hoorzitting voor de vaste Kamercommissie OCW, een key note bij de Dag van het Hoger Onderwijsbestuur van OCW of het bijwonen van plechtigheden bij stakeholders zoals gemeentes, provincie en collega-onderwijsinstellingen. Andere contacten zijn er geweest vanuit een overlegstructuur zoals The Economic Board, RxH, Arnhem Studiestad, Alliantie VO of Gelderland valoriseert!

Volgende10College van Bestuur