Deel II. Governance

12Medezeggenschap binnen de HAN

12.1. Project vernieuwing (mede)zeggenschap

Eind 2016 besloot het College van Bestuur een project te starten ter verbetering van de medezeggenschap binnen de HAN. Aanleiding voor dit project was de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (WvB) per 1 januari 2017 alsmede de voorstellen die voortkwamen uit het adviesrapport door Goodijk midden 2015 en het Instellingsplan 2016-2020.

Er zijn drie aandachtsgebieden geformuleerd:

 • het aanpassen van de reglementen van de medezeggenschap;
 • het op peil brengen, en meerjarig houden, van de kennis van de medezeggenschap;
 • het regelen van verbeterde ondersteuning van de medezeggenschap.

De Wet versterking bestuurskracht heeft ertoe geleid dat opleidingscommissies voortaan functioneren als medezeggenschapsorgaan op het niveau van de opleiding. Hierdoor heeft iedere HAN-opleiding sinds 1 oktober een opleidingscommissie, waarin studenten en docenten gezamenlijk meepraten én - besluiten over de kwaliteit van het onderwijs. Het Reglement Opleidingscommissies HAN is hierop aangepast.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan vernieuwing van het HAN Medezeggenschapsreglement. De regels rondom medezeggenschap dienen het gemeenschappelijk doel om kwalitatief goed hoger beroepsonderwijs te garanderen. Samen maken we dat onderwijs: studenten, docenten, ondersteunend personeel, onderzoekers, managers en het werkveld. De formele medezeggenschap is in dat verband het laatste stadium in het proces van permanente samenspraak tussen álle betrokkenen bij het onderwijs.

12.2. Verslag Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is in 2017 gekend in tal van voorgenomen besluiten van het College van Bestuur. Een aantal daarvan in de vorm van instemmingsbevoegdheid, in andere gevallen in de vorm van een voorafgaand advies. Door middel van adviezen en initiatiefvoorstellen vertaalt de Medezeggenschapsraad de mening van studenten en medewerkers richting het College van Bestuur. De raad richt zijn activiteiten aan de hand van een aantal jaarlijkse beleidsprioriteiten. In 2017 heeft de raad een groot aantal onderwerpen behandeld, waaronder de nieuwe samenstelling van het College van Bestuur, de strategische investeringsagenda, de regeling rondom het profileringsfonds, de Instellingstoets Kwaliteitszorg (dit onderwerp is nog niet afgerond), het arboplan en uiteraard de kaderbrief en de begroting. Bovendien was er geregeld overleg over de realisatie van het instellingsplan.

In 2017 was het College van Bestuur indien nodig bij de vergadering van de Medezeggenschapsraad aanwezig; er was nadere toelichting of overleg over specifieke onderwerpen. Daarnaast hadden het Dagelijks Bestuur van de raad en de collegevoorzitter iedere maand regulier overleg.

Er werden in 2017 enige verschillen van inzichten geconstateerd tussen het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad over de interpretatie en implementatie van het instellingsplan. Hierover zijn nog gesprekken gaande.

In het voorjaar en het najaar heeft de raad overleg gehad met leden van de Raad van Toezicht van de HAN, waarbij bij een deel van het voorjaarsoverleg ook een afvaardiging van het College van Bestuur aanwezig was.

Samenstelling MR in 2017

Tot 1 september

Personeelsgeleding
 • Richard Cremers
 • Wilma Christiaens
 • Tim van Dreumel
 • Sjors Goossens
 • Wiesje Groenhof
 • Sanne Gruyters (tijdelijk vervangen door John Holtackers tijdens zwangerschapsverlof)
 • Charlotte de Lorme
 • Arend Wentink
Studentgeleding
 • Marloes van Dommelen Nadia Greven
 • Maarten ten Hag Renzo Roso
 • Evelien Rob
 • Janique Scharenborg
 • Dennis van der Vegt
 • Ruben Willems (tijdelijk vervangen door Chris Quartey tijdens buitenlandstage)

Vanaf 1 september

Personeelsgeleding
 • Richard Cremers
 • Wilma Christiaens
 • Tim van Dreumel
 • Sjors Goossens
 • Wiesje Groenhof
 • Sanne Gruyters
 • Charlotte de Lorme
 • Arend Wentink
Studentgeleding
 • Nadia Greven
 • Janique Scharenborg
 • Dennis van der Vegt
 • Ruben Willems
 • Pia Hendriks
 • Daniël Jacobs
 • Melchior Philips
 • Kelly Mannoesingh

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Voorzitter

 • Januari tot en met augustus: Tim van Dreumel (PG)
 • September tot en met oktober: Melchior Philips (SG)
 • November tot en met december: Janique Scharenborg (SG)

Plaatsvervangend voorzitter

Hele jaar: Wiesje Groenhof (PG)

Gewoon lid

 • September tot en met december: Charlotte de Lorme (PG)
 • Januari tot en met maart: Marloes van Dommelen (SG)
 • April tot en met augustus: Janique Scharenborg (SG)
 • Januari tot en met augustus: Maarten ten Hag (SG)
 • September tot en met oktober: Janique Scharenborg (SG)
 • November tot en met december: Daniël Jacobs (SG)

PG = personeelsgeleding, personeelslid van de raad
SG = idem voor de studenten

Volgende13Kwaliteitszorg