Deel II. Governance

15Profileringsfonds

Het profileringsfonds biedt financiële ondersteuning aan studenten die als gevolg van een bestuurlijke functie, het beoefenen van topsport of door bijzondere omstandigheden (overmacht) een studievertraging oplopen.

Met ingang van het studiejaar 2017/2018 is de Regeling Profileringsfonds gewijzigd voor wat betreft de uitoefening van een bestuurlijke functie. Hierdoor wordt er een stijging verwacht van de aanspraken op het Profileringsfonds in verband met de bestuurlijke functie. Dit laat zich in het kalenderjaar 2017 al enigszins zien. Er zijn aan het einde van het kalenderjaar op basis van de gewijzigde regeling 18 aanvragen voor een bestuursfunctie toegekend met een totaalbedrag van € 26.872,35. Deze financiële aanspraken worden echter hoofdzakelijk in het kalenderjaar 2018 uitgekeerd. Besturen hebben meer zeggenschap gekregen over de aanvraag en verdeling van de beurzen. Ook geldt de financiële tegemoetkoming – een bestuursbeurs is in 2017/2018 gelijk aan € 288,95 per maand – in de periode waarin een student (van de HAN) bestuurswerk verricht; dus niet meer achteraf bij gebleken studievertraging. De verandering van de regeling is tot stand gekomen op initiatief van de studentgeleding van de Medezeggenschapsraad.

In 2017 zijn er in totaal 128 aanvragen ingediend (tegenover 149 in 2016):

  • bij 99 aanvragen ging het om bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap, een niet-studeerbare opleiding of een combinatie van deze omstandigheden;
  • bij 24 aanvragen ging het om een bestuurlijke functie;
  • 5 aanvragen hadden betrekking op het beoefenen van topsport.

De totale aanspraak op het Profileringsfonds bedroeg in 2017 € 397.071 (in 2016 € 445.612). Dit is inclusief de aanspraken op dit fonds vanuit toekenningen in voorgaande jaren en inclusief vergoedingen voor de OV-kaart. Evenals vorig jaar ging het uitsluitend om studenten uit de EER (Europese Economische Ruimte).

Volgende16Privacy