Deel II. Governance

19Financiële instrumenten

We maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de HAN blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten betreffen posten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. We handelen niet in deze financiële instrumenten en passen ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe. De HAN hanteert procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te beperken. De HAN heeft haar lange termijn vreemd vermogen aangetrokken bij het ministerie van Financiën en de gemeente Arnhem.

19.1. Kredietrisico

De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna genoemd ‘stichting’) loopt kredietrisico over debiteuren, overige vorderingen en vooruitbetaalde huur, zoals opgenomen onder de financiële vaste activa. Het maximale kredietrisico bedraagt € 12,9 miljoen. De hoogste vordering bedraagt € 2,9 miljoen. Met deze tegenpartij bestaat een lange relatie; zij heeft altijd tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldaan. Het overige kredietrisico is niet geconcentreerd bij een of enkele partijen. De HAN hanteert procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te beperken. Daarnaast handelt de HAN niet in financiële instrumenten en past ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe.

19.2. Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. De HAN heeft twee langlopende leningen uitstaan. De rentevaste periode van de lening van de gemeente Arnhem loopt tot 31 december 2023 (einde contract) en bedraagt 2,12%. De rentevaste periode van de lening van het ministerie van Financiën loopt tot juli 2020. De interest bedraagt tot die tijd 3,09% per jaar.

19.3. Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie, zoals beschreven in het Treasurystatuut van de stichting. Door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen ziet het management erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Volgende20Treasurystatuut