Deel II. Governance

20Treasurystatuut

De HAN heeft een Treasurystatuut waarin richtlijnen zijn opgenomen inzake risicobeheer en gebruik van financiële instrumenten. Het statuut volgt de minimumeisen uit de regeling Beleggen en belenen en derivaten OCW 2016 van 6 juni 2016. Het treasurybeleid waarborgt de financiële continuïteit van de HAN en minimaliseert de financiële risico’s en financieringslasten. De HAN houdt als in het Treasurystatuut een minimumliquiditeitsniveau aan van 3% Rijksbijdrage (de omvang van de flexibele schil in de begroting). Als extra mogelijkheid tot aanvullende liquiditeit kan de HAN gebruikmaken van de ‘rood sta’-faciliteit van het ‘schatkistbankieren’ bij het ministerie van Financiën. Deze heeft een omvang van 10% (€ 20 miljoen) van de Rijksbijdrage.

Gezien de vele externe onzekerheden (korting Rijksbijdrage in verband met aanpassing referentieraming, toekenning studievoorschotmiddelen, onzekere situatie over pensioenlasten ABP) hebben we in 2016 met de Raad van Toezicht afgesproken om de ondergrens van aan te houden liquide middelen te verhogen naar € 15 miljoen.

Transparant

De HAN brengt haar middelen risicoloos onder bij het ministerie van Financiën; deze zijn direct opvraagbaar. Daarnaast heeft de HAN een spaarrekening bij de ING voor de private gelden; ook deze zijn direct opvraagbaar.

Het lange termijn vreemd vermogen van de HAN is aangetrokken via de gemeente Arnhem. Het betreft een ultimo 1993 opgenomen hypothecaire lening met een looptijd van 30 jaar (annuïtair), met een openstaand saldo per jaareinde van € 7,3 miljoen. De vaste rente bedraagt 2,12% tot 31 december 2023 (einde contract). Ook via het ministerie van Financiën (schatkistbankieren) heeft de HAN vreemd vermogen aangetrokken. Het openstaand saldo van deze lening bedraagt € 42,2 miljoen en kent een resterende looptijd van 24 jaar. De vaste rente bedraagt 3,09% tot 2 juli 2020. De HAN maakt geen gebruik van derivaten.

Volgende21Publiek-privaat