Deel II. Governance

21Publiek-privaat

De HAN is een hogeschool met een publieke oriëntatie en geeft daardoor geen prioriteit aan commerciële activiteiten. Het is wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hogeschool om een selectief aanbod (na)scholingsfaciliteiten te bieden, die het werkveld en deelnemers financieren en waarin private partijen niet voorzien. Naast dit contractonderwijs, vormen ook contractonderzoek en het uitvoeren van consultancy-/advieswerkzaamheden onderdeel van de private activiteiten van de HAN. De HAN besteedt haar door het Rijk bekostigde onderwijs niet uit aan private organisaties. Ook de ontvangen Rijksbijdrage wordt niet besteed aan investeringen in private activiteiten. Alle commerciële activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van de HAN en hebben als begrotingsdoelstelling een minimaal kostendekkende exploitatie.

Bewaking op realisatie van de positieve resultaatdoelstelling vindt plaats door middel van de managementrapportages aan het College van Bestuur. Deze worden besproken in het bestuurlijk overleg tussen College en faculteitsdirecties, en waar nodig vindt bijsturing plaats. De opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de desbetreffende door de overheid bekostigde onderwijsactiviteiten of de overige vanuit de markt gefinancierde activiteiten.

Financieel-administratief is de HAN in staat om de scheiding tussen publieke en private activiteiten goed te waarborgen. In de externe financiële verslaglegging is scheiding aangebracht tussen resultaat op publieke en private activiteiten, waarbij de private activiteiten expliciet een positieve resultaatsdoelstelling hebben. Bij onverhoopt tegenvallende resultaten worden er passende maatregelen genomen om hetzij de winstgevendheid te herstellen, hetzij de activiteiten te beëindigen of – indien mogelijk – over te dragen aan een andere partij.

Volgende22Projecten (2e en 3e geldstroom)