Deel II. Governance

22Projecten (2e en 3e geldstroom)

22.1. 2e geldstroom

Praktijkgericht onderzoek door hogescholen wordt deels extern gefinancierd met subsidies. Voor deze 2e geldstroom vormt het SIA RAAK-programma een belangrijke inkomstenbron. In het vierde jaar van de nieuwe programmaperiode 2014-2018 waren er aanvraagrondes voor RAAK-mkb, RAAK-publiek, RAAK-PRO, RAAK KIEM, SIA Top-Up en SIA SURF. In de verslagperiode waren een kleine veertig SIA RAAK-projecten in uitvoering met de HAN als penvoerder/partner.

22.2. 3e geldstroom

Voor de 3e geldstroom gaat het voornamelijk om de onderzoeksprogramma’s in samenwerking met de private instellingen. De HAN is hierbij de kennispartner. Om onderzoek te financieren sluit de HAN aan bij Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in het kader van het Topsectorenbeleid. In de Topsector Agri & Food participeert het Instituut Sport- en Bewegingsstudies in het TKI-project Protein for endurance adaption.

In de Topsector Energie participeert het Lectoraat Duurzame energie in het project Archypel en het Lectoraat Meet- en Regeltechniek in het project Flextore Energieregelsystemen en diensten. Dit betreft een haalbaarheidsstudie naar kleinschalige energieopslag van duurzame elektriciteit in de vorm van waterstof.

Het Lectoraat Klantperspectief werkt sinds 2016 aan een werkplaats Sociaal domein. Het Lectoraat Zorg en Dienstverlening werkt aan het project Een sterk wijknetwerk. Beide projecten worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Binnen de 3e geldstroom spelen Europese subsidieprogramma’s een steeds belangrijkere rol. Zo is de HAN leadpartner in het INTERREG-project Krachtige Kernen (kortweg KRAKE) en daarnaast participeren we in de volgende INTERREG-projecten:

 • Door nieuwsgierigheid leren LNG Pilots
 • Ontwikkeling van de E-bus
 • Interreg I-AT 2017-2020
 • Cleantech Energy Crossing
 • Rheinland Xperience
 • Strasus

De volgende projecten worden met andere Europese subsidieprogramma’s gefinancierd:

 • Ark of Inquiry (KP7)
 • Smartflex
 • Aeroflex

Andere projecten die niet gerelateerd zijn aan onderzoek en ondersteund werden met een 3e geldstroom zijn:

 • Health Tech Yard
 • Shell Ecomarathon
 • Onderzoek E-Leadership in de zorg
 • Enmediation
 • FALCON 2016
 • Domotica voor zelfstandig wonen

22.3. Subsidies

In 2017 zijn door de HAN 186 subsidieaanvragen behandeld. Hiervan zijn er 62 toegewezen, 38 afgewezen, 52 aanvragen ingediend (deze zijn nog in behandeling bij subsidieverstrekker), 15 aanvragen zijn niet-ingediend/teruggetrokken en 19 aanvragen zijn nog in voorbereiding.

Met deze aanvragen heeft de HAN in 2017 € 12.983.342 aan subsidie toegekend gekregen (2016: € 10.952.438), waarvan € 7.524.033 (€ 6.176.250 masteropleidingen Advanced Nurse Practice en Physician Assistant voor onderwijs- en € 5.459.309 voor onderzoeksprojecten.

De meeste subsidies worden verkregen middels de SIA-RAAK-regelingen. De maatschappelijke en landelijke focus op de thema’s technologie en health zien we terug in het aantal aanvragen en de subsidieopbrengsten gerelateerd aan de HAN-speerpunten Health, Smart Region en Sustainable Energy & Environment. De omvang van de toegekende subsidie lijkt ten opzichte van dezelfde periode in 2016 met 19% gestegen. Dit is ten dele te verklaren doordat het aantal aanvragen (en wellicht ook de kwaliteit) is toegenomen. Deels is de toename ook te verklaren doordat meer aanvraagtrajecten via het subsidiebureau verlopen (zoals het geformaliseerde HAN-aanvraagproces tegenwoordig voorschrijft). Het subsidiebureau heeft hierdoor meer (maar nog niet uitputtend) dan voorgaande jaren zicht op alle door HAN-collega’s ingediende aanvragen.

22.4. Bijdrage van College van Bestuur aan centrale doelstellingen

22.5. OCW-experiment vraagfinanciering

Met de bacheloropleiding Elektrotechniek nemen we sinds september 2016 deel aan het experiment vraagfinanciering. De opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Social Work kennen nog geen studenten binnen het experiment vraagfinanciering.

Doorstroom

In september 2016 zijn 36 studenten Elektrotechniek gestart die gebruikmaken van een voucher. De doorstroom in 2017 betreft 17 studenten. Er zijn 23 modulecertificaten uitgereikt. Er zijn nog geen diploma’s behaald. Opvallend is dat steeds meer studenten gebruikmaken van de mogelijkheid om tussentijds te pauzeren. Pauze wordt door studenten zelf gekozen om achterstanden in te halen, of afgedwongen omdat zij twee modules niet helemaal hebben afgerond en ze zich daardoor niet kunnen inschrijven voor de derde module. 


Doorstromende studenten die gestart zijn in 2016 kennen in 2017 een overgangstarief van € 2.700 per module, eveneens in mindering gebracht met het voucherbedrag van € 1.250 indien van toepassing.

Instroom

In 2017 zijn 24 studenten gestart aan de opleiding die allemaal gebruikmaken van een voucher. Het collegegeld voor studiejaar 2017-2018 bedraagt € 3.250 per module per student. Indien studenten recht hebben op de voucher wordt er € 1.250 in mindering gebracht.

Volgende23Notitie Helderheid