Deel II. Governance

7Organisatie van de HAN

Wij stellen ons graag open en transparant op over onze ambities, doelstellingen, werkwijze en prestaties. Dit bestuursverslag is daar een voorbeeld van. Het bestuursverslag, de managementrapportages, het instellingsplan, de corporate governance- en organisatiestructuur en veel andere informatie kunt u volledig inzien op www.han.nl.

Het onderwijs en onderzoek van de HAN is gecentreerd rond vier thema’s (educatie - gezondheid, gedrag en maatschappij - economie en management - techniek) en wordt vanuit onze instituten georganiseerd. Instituten met verwante thema’s zijn geclusterd binnen vier faculteiten. Om een goede synergie te bewerkstelligen tussen onderwijs en praktijk zijn de contractactiviteiten eveneens zoveel mogelijk binnen deze clusters georganiseerd. De masteropleidingen van de HAN zijn ondergebracht in het interfacultaire instituut HAN Masterprogramma’s. De ondersteunende diensten van de HAN zijn onderdeel van het Service Bedrijf (Facilitaire Zaken, Financieel Economische Zaken, Informatie- en Communicatietechnologie, Marketing, Communicatie & Voorlichting, Human Resources, Studentzaken, Onderwijs & Onderzoek, Juridische Zaken en Informatiemanagement). Verder kennen we het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap als apart organisatieonderdeel.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de gehele HAN.

7.1. Regionaal

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft Arnhem als statutaire vestigingsplaats. Onder de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen valt HAN Holding bv. In HAN Holding bv is HAN Flex bv ondergebracht, dat concerndiensten en personeelsdiensten verleent ten behoeve van de HAN. De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de enige aandeelhouder van HAN Holding bv. Het College van Bestuur van de HAN is als directie belast met het bestuur van HAN Holding bv.

7.2. Organisatie 2020

In mei 2017 heeft het College van Bestuur besloten tot herijking van de huidige organisatie op de ambitie ‘from good to great’ uit het Instellingsplan HAN 2016-2020. Het College heeft hiertoe twee parallel aan elkaar werkende ontwerpgroepen de opdracht gegeven om te komen met een beargumenteerd advies voor de inrichting van de HAN-organisatie 2020, inclusief kenmerken van cultuur en leiderschap. Deelname aan deze ontwerpgroepen gebeurde uitdrukkelijk op persoonlijke titel, vanuit ervaring en deskundigheid, en niet vanuit belangenbehartiging.

Centraal in de organisatie 2020 staan responsieve ‘academies’, waarin al het onderwijs en onderzoek, en de daarop gerichte ondersteuning, plaatsvindt. Het College heeft de ontwerpgroepen hierbij een aantal uitgangspunten/principes meegegeven, met als belangrijkste: een organisatie bestaande uit 7 tot 14 academies van circa 300 medewerkers en maximaal drie managementlagen.

De werkgroepen zijn in augustus gestart en leverden hun adviezen in december 2017. Bij de opdracht hebben de werkgroepen ook inhoudelijke input betrokken van diverse geledingen uit de HAN en enkele collega-hogescholen geconsulteerd.

Begin 2018 zal het bestuur het besluitvormingsproces, inclusief de medezeggenschap, op basis van deze adviezen en de te zetten stappen in de organisatieontwikkeling verder uitlijnen. Het bestuur is zich ervan bewust dat deze ontwikkeling een grote impact heeft op de organisatie. Het inkrimpen van de formatie is uitdrukkelijk geen doelstelling in dit proces; het gaat om het realiseren van de (in het instellingsplan beschreven) doelstelling: excelleren in de driehoek onderwijs-onderzoek- beroepspraktijk.

Het College van Bestuur wordt in dit proces van organisatieverandering ondersteund door een interne expertgroep en door een extern, veranderkundig adviesbureau. Bovengenoemd ontwerptraject maakt deel uit van dit totale veranderingsproces, evenals het nog veel belangrijkere thema professionals governance.

7.3. Branchecode goed bestuur hogescholen

De HAN conformeert zich aan de Branchecode goed bestuur hogescholen, zoals die op 3 oktober 2013 is vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen. Daarbij is het voor ons van belang dat het niet alleen gaat om de voorgeschreven regeltechnische verplichtingen, zoals vermeld in de code (corporate governance), maar ook om te handelen in de geest van de code. Het vertrekpunt daarbij is steeds het streven naar verbetering van de kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderzoek en de kennisvalorisatie, zoals dat voortvloeit uit de wettelijke taak van het hbo. Het Instellingsplan 2016-2020 is voor alle geledingen binnen de HAN wat dat betreft hét inhoudelijke toetsingskader. Het instellingsplan vormt tevens de basis voor de invulling van de horizontale dialoog en voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met een zeer divers palet van andere kennisinstellingen, bedrijven en organisaties, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Balans tussen corporate en professionals governance

In dit bestuursverslag wordt verslag gedaan van het tweede jaar van de uitvoering van ons instellingsplan. Daarin is terug te lezen dat ten aanzien van de governance er een beweging gaande is, waarbij naast de interne reglementering juist de ruimte en verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de professionals zelf om samen met studenten, werkveld en andere stakeholders van de HAN de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op een hoger niveau te brengen (professionals governance). Het is daarbij ook een verantwoordelijkheid van de professionals om er, met ondersteuning vanuit de staf, voor te zorgen dat het handelen plaatsvindt binnen bestaande wet- en regelgeving. De komende jaren zal de HAN in de geest van de branchecode op basis van opgedane praktijkervaring deze balans tussen corporate en professionals governance verder verfijnen.

Al onze interne regelingen zijn in overeenstemming met de branchecode. Met interne regelingen bedoelen we onder andere de statuten, het bestuurs- en beheersreglement, het reglement van de Raad van Toezicht, de integriteitscode, de regeling ongewenst gedrag, de klokkenluidersregeling en de klachtenregeling. Deze en andere wettelijk verplichte en in de branchecode benoemde regelingen en gedragscodes zijn eveneens te vinden op www.han.nl.

De HAN heeft een aantal aspecten uit de branchecode met redenen (nog) niet toepast

  • De Raad van Toezicht toetst op basis van de stichtingsstatuten zowel het bestuurs- en beheersreglement als de reglementen van de Raad van Toezicht en diens commissies en voert overleg over de manier waarop zij invulling geeft aan haar toezichthoudende functie. Een apart toetsingskader is daarom niet nodig.
  • De interne (financiële) rapportages, zoals de managementrapportages, worden niet gecontroleerd door de accountant omdat we ze beschouwen als interne aangelegenheden.
Volgende8Horizontale en verticale verantwoording