Deel II. Governance

9College van Bestuur

Het College van Bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:

 • Dr. C.P. Boele, voorzitter, tweede benoeming 01-12-2016 tot en met 30-11-2020;
 • Dr. ing. D.M. de Jong, lid, eerste benoeming 01-11-2014 tot en met 31-10-2018*;
 • F.H.J. Stöteler, lid, eerste benoeming 01-01-2014 tot en met 31-12-2017;
 • Dr. IJ.J.H. Breukink, lid, benoeming 15-11-2017 tot en met 30-06-2018.

* Op 27 maart 2018 is mevrouw De Jong overleden. De arbeidsovereenkomst is van rechtswege per die dag beëindigd.

9.1. Opbouw van de beloning van de bestuurders in 2017

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor bestuurders in het hbo, conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen en het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor het overzicht van de bezoldiging in 2017 verwijzen we naar Deel III, Jaarrekening HAN 2017. De HAN is voor wat betreft de te hanteren bezoldigingsmaxima ingedeeld in klasse G.

Bestuurskosten 2017

Voor een aantal specifieke onkosten kent het College van Bestuur nog een vaste, netto onkostenvergoeding van € 265,46. In de Regeling declaraties College van Bestuur, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 8 april 2014, is aangegeven waar deze vergoeding aan besteed mag worden.

9.2. Nevenfuncties

De voorzitter en de leden van het College van Bestuur hadden in 2017 deze nevenfuncties:

Dr. C.P. Boele:

 • Lid Economic Board Arnhem/Nijmegen (onbezoldigd);
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Socires (onbezoldigd);
 • Lid VNO NCW midden (onbezoldigd).

Dr. ing. D.M. de Jong:

 • Lid Raad van Toezicht Alliantie Voortgezet Onderwijs (bezoldiging naar Stichting Need & Care foundation);
 • Lid Raad van Toezicht ACE (onbezoldigd);
 • Voorzitter Stuurgroep Gelderland Valoriseert! (onbezoldigd);
 • Lid Advisory Board Velocity 2017 (onbezoldigd);
 • Lid Advisory Board Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit (onbezoldigd);
 • Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland (onbezoldigd).

F.H.J. Stöteler:

 • Voorzitter van Stichting Kennisinnovatieve Organisaties Gelderland (onbezoldigd);
 • Voorzitter Raad van Advies Zorgalliantie (onbezoldigd);
 • Lid Raad van Advies OAB Dekkers (onbezoldigd).

Dr. IJ.J.H. Breukink

 • Lid Raad van Commissarissen ROVA (bezoldigd).

Uiteraard vermijden de HAN en het College van Bestuur elke vorm en schijn van belangenverstrengeling. Dit jaar zijn geen besluiten genomen en vonden er geen transacties plaats waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool of leden van het College van Bestuur.

Volgende10Raad van Toezicht