Deel I. 2017 De volgende stap in onze reis naar 2020

4Strategische doelen 2017-2020

4.1. Missie en visie

Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten met het oog op hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap, en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. Dit doen we door uit te blinken in de kwaliteit, intensiteit en impact van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk en de wijze waarop we binnen de HAN vanuit het principe van kwaliteitscultuur met elkaar samenwerken.

4.2. Ambitie en perspectief

Samen met onze docenten, onderzoekers en het werkveld dagen wij onze studenten uit om zich te ontwikkelen tot kritische, reflecterende professionals, zodat zij na hun afstuderen een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving kunnen en willen leveren. Dit vraagt om een discipline-overstijgend perspectief dat leren, creatief denken en innoveren stimuleert. Professionele kwaliteit, persoonlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen vormen hiervoor het fundament.

Door middel van professionele leergemeenschappen, waarin onderwijs en onderzoek evenals student en werkveld met elkaar verbonden zijn, streven we naar maximale persoonlijke impact en maatschappelijke innovatie. Die synergie heeft de afgelopen jaren geleid tot stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving. Deze verbinding willen we samen met onze studenten en het werkveld verder optimaliseren. Want alleen op die manier kunnen we effectief werken aan onze kernopdracht: het inspirerend opleiden van onze studenten door in vertrouwen samen te werken aan leren en innoveren.

Wat doet de professionele leergemeenschap ‘Allesbinder’ en hoe zijn HAN-studenten betrokken?

Om onze ambities te realiseren, werken we gericht aan onze kwaliteitscultuur, streven we naar een grotere responsiviteit in onderwijs en onderzoek en willen we dat onze studenten zich herkend, gezien en gehoord voelen.

4.3. Maatschappelijke waarde en relevantie

Onze maatschappelijke waarde en relevantie blijken uit de getoonde waardering vanuit onze stakeholders en omgeving, en de wijze waarop we die binnen ons onderwijs verankeren. Deze waardering komt ook tot uiting in de prijzen en toekenningen die we ieder jaar opnieuw ontvangen. Zo blijven we onze succesvolle samenwerkingsverbanden intensiveren en – conform onze missie – een innoverende bijdrage leveren aan een dynamische arbeidsmarkt.

4.4. Doelen en prioriteiten 2017-2020

Bij de presentatie van de nieuwe ambities (HAN Instellingsplan 2016-2020) toonde deze film een impressie van het 'kloppend hart' van de HAN.

Om onze ambities uit het HAN Instellingsplan 2016-2020 In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren te realiseren, hebben we voor de periode 2017-2018 een aantal prioriteiten vastgesteld:

 • Gericht werken aan onze kwaliteitscultuur
  Realiseren van professionals governance en accountability
 • Responsiviteit in onderwijs en onderzoek
  Docentkwaliteit op orde
  Realiseren externe oriëntatie
  Beter onderwijs werkend lerenden
 • Maatschappelijke innovaties en samenwerking
  Onderzoek georganiseerd en gecentreerd rond zwaartepunten
 • Student gezien, herkend en gehoord
  Studentbegeleiding integraal onderdeel onderwijs
  Realiseren grote studentbetrokkenheid: student als partner
 • Kritische en reflectieve professionals
 • Geoptimaliseerde bedrijfsvoering
  Kostenbewustzijn en efficiency
  Diensten en systemen ondersteunen onze ambities
Volgende52017: de HAN in beweging!