Deel II. Governance

10Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en adviseert het College.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2017

  • Mr. R.L.M. Hillebrand, voorzitter, benoeming tot en met 31-03-2020 (tweede termijn);
  • Dr. A.G.J.M. Hanselaar, vicevoorzitter, benoeming tot en met 30-11-2019 (tweede termijn);
  • Drs. H.P.M.G. Steeghs, lid, benoeming tot en met 30-06-2021 (tweede termijn);
  • Dr. C.M. Hooymans, lid, benoeming 01-7-2016 tot en met 30-06-2020 (eerste termijn);
  • Drs. B.B. ter Huurne, lid, benoeming 01-7-2016 tot en met 30-06-2020 (eerste termijn);
  • Drs. R. Wenselaar, lid, benoeming 01-01-2017 tot en met 31-12-2020 (eerste termijn);
  • Prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen, lid, benoeming 01-01-2017 tot en met 31-12-2020 (eerste termijn).
Fotograaf: Jacques Kok

De Raad van Toezicht heeft drie commissies. Deze commissies geven enerzijds de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen diepgaander te bespreken met het College van Bestuur en anderzijds fungeren ze als voorbereidende en adviserende commissies naar de Raad van Toezicht toe.

Het gaat om de volgende commissies:

  • Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer mr. R.L.M. Hillebrand en de heer drs. R. Wenselaar. Deze commissie heeft in 2017 tweemaal vergaderd;
  • Auditcommissie, bestaande uit de heer drs. H.P.M.G. Steeghs en mevrouw dr. C.M. Hooymans. Deze commissie heeft in 2017 driemaal vergaderd;
  • de Commissie onderwijs, onderzoek en kwaliteit, bestaande uit mevrouw prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen, mevrouw drs. B.B. ter Huurne en de heer dr. A.G.J.M. Hanselaar. Deze commissie heeft in 2017 één keer vergaderd.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er geen tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool of leden van de raad. De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria uit de branchecode.

Een overzicht van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht is te vinden op onze website.

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor toezichthouders in het hbo, conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen, die is gebaseerd op de WNT. Voor het overzicht van de bezoldiging in 2017 verwijzen we naar de Deel III, Jaarrekening HAN 2017. Op 8 april 2015 heeft de Raad van Toezicht een notitie vastgesteld waarin is aangegeven waarvoor de netto onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is bedoeld.

Volgende11Verslag Raad van Toezicht