Deel II. Governance

8Horizontale en verticale verantwoording

Het College van Bestuur legt verticale verantwoording af aan zijn toezichthouders. Dit zijn onder andere de Raad van Toezicht als interne toezichthouder en het ministerie van OCW, de NVAO, de Inspectie Hoger Onderwijs en de Inspectie SZW als externe toezichthouders.

Het College legt ook horizontale verantwoording af. Via de Medezeggenschapsraad, medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies kunnen medewerkers en studenten hun stem laten horen. Daarnaast zoekt het College met enige regelmaat de dialoog met studenten, docenten en medewerkers. Ook bezoekt het College elk jaar een groot aantal opleidingen, instituten en service units om te bespreken hoe het gaat.

Als maatschappelijke organisatie stemt de HAN het onderwijs, onderzoek en de kennisvalorisatie af op de behoeften van de omgeving. De inhoud komt tot stand met het beroepenveld en met werkgevers, onder meer vanuit professionele leergemeenschappen, in de vorm van opleidings- en/of beroepenveldcommissies en soms een Raad van Advies. Er is ook regelmatig bestuurlijk overleg met de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland, de Radboud Universiteit, andere hogescholen en universiteiten, de belangrijkste werkgevers uit de regio en andere relevante organisaties.

De HAN werkt op veel fronten strategisch samen met kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties voor het realiseren van de missie en doelstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Werkbezoeken College van Bestuur

In 2017 heeft het College van Bestuur verschillende werkbezoeken gedaan. Intern gaat het om uiteenlopende activiteiten, zoals bezoeken aan opleidingen naar aanleiding van accreditaties, brede managementconferenties, lectorenplatforms, introductie voor nieuwe medewerkers en bijvoorbeeld de opening van de Week van de Mobiliteit.


Extern zijn er ook de nodige contacten geweest. Soms eenmalig; denk hierbij aan deelname aan de Dag van de Mobiliteit bij Hogeschool InHolland, de European LEAN Educator Conference, een keynote bij een schoolleidersdag, een rondetafelgesprek bij de NVAO over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, een werkbezoek met toenmalig minister Plasterk bij Hochschule Rhein-Waal of het bijwonen van bijeenkomsten en plechtigheden bij stakeholders zoals gemeentes, provincie en collega- onderwijsinstellingen.

Andere contacten zijn er geweest vanuit een overlegstructuur zoals The Economic Board, RxH, Arnhem Studiestad, Alliantie VO of Gelderland Valoriseert!. Daarnaast is het College bij een rondetafelsessie in gesprek gegaan met stakeholders over de voortgang van het instellingsplan.

Horizontale dialoog op instellingsniveau

Fotograaf: Ralph Schmitz

Ook op instellingsniveau wordt gereflecteerd op de ontwikkeling van de HAN en de samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Op 22 juni vond een rondetafelbijeenkomst plaats met mensen uit de praktijk, docenten, studenten, ondersteuners en het College van Bestuur. De bijeenkomst stond onder leiding van burgemeester Bruls van Nijmegen. De uitkomsten van dit gesprek zijn herkenbaar en representatief voor de beweging die de HAN maakt. Hierna staan puntsgewijs de belangrijkste gezamenlijke bevindingen. Het volledige gespreksverslag is te vinden op de jaarverslagpagina op onze website.

  • Bij de inrichting van ons onderwijs moeten de student en actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk de uitgangspunten zijn. De huidige kwalificatiestructuren en beroepsprofielen kunnen in de toekomst het opleiden van de student belemmeren, en de vele en snel opeenvolgende onderwijsinnovaties veroorzaken een zekere gejaagdheid in de organisatie. Het is belangrijk om te realiseren dat voor innovatie een veelheid aan veranderingen deels onvermijdelijk is. Dat moeten we leren accepteren; de omgeving is immers constant in beweging. Dit vraagt om regie en prioritering: kritisch zijn in het maken van keuzes van wat wel en niet opgepakt wordt en dan ook loslaten wat niet meer nodig is.
  • De intensivering van de samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld is zichtbaar en merkbaar. De binnen- en buitenwereld raken meer met elkaar verweven, studenten komen al vroeg in de opleiding in aanraking met de beroepspraktijk en docenten werken meer samen vanuit het hele opleidingsperspectief in minder hiërarchische arbeidsrelaties. Dit alles creëert een krachtige leeromgeving.
  • Goed praktijkonderwijs vergt zelfregie en inzet van de student. Van de docent vraagt het vertrouwen in de student en deze uit te dagen en goed te begeleiden bij het leerproces. Het scheppen van een leer- en werkomgeving met voldoende vrijheidsgraden, zelfvertrouwen én veel vertrouwen in elkaar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
  • Er is meer aandacht en ruimte voor persoonlijke vorming van de student. De HAN beschouwt persoonlijke vorming als integraal onderdeel van de opleiding in relatie tot de ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar. Expliciete aandacht moet ook uitgaan naar de ontwikkeling van de student in relatie tot goed burgerschap. Het werken aan persoonlijke vorming vereist regelmatige feedback en reflectie in een veilige atmosfeer.
  • De HAN moet actiever reageren op de ontwikkeling in demografie en arbeidsmarkt door in te zetten op de groei van het werkend leren in flexibele opleidingstrajecten. Gezien de groeiende vraag naar hoger opgeleiden liggen hier ook kansen. Een kritische heroriëntatie op het hele opleidingsportfolio, samen met de hele onderwijskolom (vo, mbo, hbo, wo), is wenselijk om opleidingsaanbod en arbeidsmarktvraag op elkaar af te stemmen.

De bevindingen laten zien dat de HAN en haar partners samen de gewenste beweging maken. Uit het gesprek blijkt ook dat er voldoende vertrouwen is om het ‘samen werken aan leren en innoveren’ verder vorm te geven. Er is over de volle breedte steun voor de ingezette koers van de HAN. De partners adviseren het College hier onverkort aan vast te houden en daarbij de betrokkenheid van studenten en docenten te intensiveren, successen met elkaar te delen en regelmatig met elkaar te reflecteren ter versterking van de samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Afgesproken is om deze vorm van horizontale dialoog op het niveau van de instelling regelmatig te voeren.

Volgende9College van Bestuur