Deel II. Governance

11Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en adviseert het college.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2016:

 • Mr. R.L.M. Hillebrand, voorzitter, tweede benoeming tot en met
 • Dr. ir. C.C. Krijger, vicevoorzitter, tweede benoeming tot en met
 • Prof. dr. C.W.P.M. Blom, lid, tweede benoeming tot en met
 • Prof. dr. H. Maassen van den Brink, lid, tweede benoeming tot en met
 • Dr. A.G.J.M. Hanselaar, lid, tweede benoeming tot en met
 • Drs. H.P.M.G. Steeghs, lid, tweede benoeming tot en met
 • Dr. C.M. Hooymans, lid, eerste benoeming tot en met
 • Drs. B.B. ter Huurne, lid, eerste benoeming, tot en met .

De Raad van Toezicht heeft drie commissies. Deze commissies geven enerzijds de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen diepgaander te bespreken met het College van Bestuur en anderzijds fungeren ze als voorbereidende en adviserende commissies naar de Raad van Toezicht toe.

Het gaat om de volgende commissies:

 • Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer mr. R.L.M. Hillebrand en mevrouw dr. ir. C.C. Krijger. Deze commissie heeft in 2016 tweemaal vergaderd (de besproken onderwerpen komen terug in het Verslag Raad van Toezicht);
 • Auditcommissie, bestaande uit de heer dr. A.G.J.M. Hanselaar en de heer drs. H.P.M.G. Steeghs. Deze commissie heeft in 2016 viermaal vergaderd (de besproken onderwerpen komen terug in het Verslag Raad van Toezicht);
 • De Commissie onderwijs, onderzoek en kwaliteit, bestaande uit mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink, de heer prof. Dr. C.W.P.M. Blom (tot 1 maart 2016) en mevrouw drs. B.B. ter Huurne (vanaf 1 juli 2016). Deze commissie heeft in 2016 slechts één keer vergaderd, mede doordat de commissie gedurende een langere periode niet voltallig was. Derhalve heeft ter invulling van deze lacune enkele keren telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de heer Boele, voorzitter College van Bestuur en mevrouw Maassen van den Brink (voorzitter commissie). De commissie heeft vooral gesproken over de wijze waarop het aanvragen van een nieuwe Instellingstoets Kwaliteitszorg en de daaraan gekoppelde vereisten zich verhouden tot de uitgangspunten van het HAN Instellingsplan 2016-2020. De besluitvorming hierover zal in 2017 afgerond worden.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er geen tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool of leden van de raad. De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria uit de branchecode. Mevrouw Maassen van den Brink is lid van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Ter voorkoming van elke vorm en schijn van belangenverstrengeling zijn afspraken gemaakt over haar rol en handelingswijze bij de behandeling van de prestatieafspraken van de HAN in de Raad van Toezicht.

Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht is te vinden op www.han.nl.

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor toezichthouders in het hbo, conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen, die is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens. Voor het overzicht van de bezoldiging in 2016 verwijzen we naar deel III, Jaarrekening 2016.

Op 8 april 2015 heeft de Raad van Toezicht een notitie vastgesteld waarin is aangegeven waarvoor de netto onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is bedoeld.

Volgende12Verslag Raad van Toezicht