Deel II. Governance

13Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is in 2016 gekend in tal van voorgenomen besluiten van het College van Bestuur. Een aantal daarvan in de vorm van instemmingsbevoegdheid, in andere gevallen in de vorm van een voorafgaand advies. Door middel van adviezen en initiatiefvoorstellen vertaalt de MR de mening van studenten en medewerkers richting het College van Bestuur. De raad richt zijn activiteiten aan de hand van een aantal jaarlijkse beleidsprioriteiten.

In 2016 heeft de raad een groot aantal onderwerpen behandeld, waaronder de herbenoeming van de voorzitter van het College van Bestuur, decentrale selectie in plaats van numerus fixus, het bindend studieadvies, nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, en uiteraard de Kaderbrief en de begroting. De MR heeft in eerste instantie niet ingestemd met de Kaderbrief. In tweede instantie, na een aantal veranderingen en toezeggingen, heeft de raad alsnog instemming verleend.

In 2016 was het College van Bestuur indien nodig bij de vergadering van de Medezeggenschapsraad aanwezig, ten behoeve van nadere toelichting of overleg over specifieke onderwerpen. Daarnaast hadden het dagelijks bestuur van de raad en de collegevoorzitter iedere maand regulier overleg. Ook dit jaar verliep het overleg tussen Medezeggenschapsraad en College van Bestuur constructief en plezierig. De raad wordt steeds vaker vroegtijdig in het proces betrokken, waardoor ideeën en meningen vanuit de raad al in een vroeg stadium kunnen worden meegenomen.

In het voorjaar en najaar 2016 heeft de raad overleg gehad met leden van de Raad van Toezicht van de HAN, waarbij bij een deel van deze overleggen ook een afvaardiging van het College van Bestuur aanwezig was.

Fotograaf: Ralph Schmitz

Tot 1 september 2016 bestond het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad uit:

 • Voorzitter: Theo de Wit (personeelsgeleding)
 • Vicevoorzitter: Marloes van Dommelen (studentgeleding)
 • Lid: Wilma Christiaens (personeelsgeleding)
 • Lid: Chris Cornelisse, in februari opgevolgd door Maarten Schuilenburg (studentgeleding)

Sinds 1 september 2016 bestaat het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad uit:

 • Voorzitter: Tim van Dreumel (personeelsgeleding)
 • Vicevoorzitter: Wiesje Groenhof (personeelsgeleding)
 • Lid: Marloes van Dommelen (studentgeleding)
 • Lid: Maarten ten Hag (studentgeleding)

De personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad bestond tot 1 september 2016 uit:

 • Ton Ammerlaan
 • Wilma Christiaens
 • Wiesje Groenhof
 • Sanne Gruyters (tijdelijk vervangen door John Holtackers tijdens zwangerschapsverlof)
 • Renée Jenniskens
 • Charlotte de Lorme
 • Cees Vloon
 • Theo de Wit

De studentgeleding van de Medezeggenschapsraad bestond tot 1 september 2016 uit:

 • Dex de Boer
 • Chris Cornelisse
 • Marloes van Dommelen
 • Maarten ten Hag
 • Miriam van Kralingen
 • Maarten Schuilenburg
 • Golan Muhyaldin (vanaf 1 april vervangen door Evelien Rob)
 • Nina van de Vinne

De personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad bestaat sinds 1 september 2016 uit:

 • Richard Cremers
 • Wilma Christiaens
 • Tim van Dreumel
 • Sjors Goossens
 • Wiesje Groenhof
 • Sanne Gruyters
 • Charlotte de Lorme
 • Arend Wentink

De studentgeleding van de Medezeggenschapsraad bestaat sinds 1 september 2016 uit:

 • Marloes van Dommelen
 • Nadia Greven
 • Maarten ten Hag
 • Miriam van Kralingen
 • Evelien Rob
 • Janique Scharenborg
 • Dennis van der Vegt
 • Ruben Willems
Volgende14Kwaliteitszorg