Deel II. Governance

15Klachten en geschillen

15.1 Bureau Klachten en Geschillen

In 2016 heeft Bureau Klachten en Geschillen 695 klachten en bezwaar- en beroepschriften ontvangen (tegenover 246 in 2015). Deze zijn doorgeleid en conform een vastgestelde procedure in behandeling genomen. Behalve genoemde klachten, bezwaren en beroepen ontving het bureau ook korte e-mailberichten met vragen over eventueel te volgen procedures, en/of vragen en klachten die formeel (nog) niet als klacht, bezwaar of beroep zijn aangemerkt. De vragen en klachten uit deze laatste categorie zijn voorgelegd aan het betreffende organisatieonderdeel en adequaat beantwoord of opgelost.

In onderstaand overzicht staat de verdeling van de ingediende klachten/bezwaren/beroepen die in 2016 ontvangen zijn en in procedure zijn gebracht.

Als gevolg van het per 1 september 2015 afschaffen van een (onrechtmatig gebleken) voorprocedure in de vorm van een bezwaarfase bij de Examencommissie zijn er (zoals verwacht) meer beroepschriften ingekomen bij het College van Beroep voor de Examens. Van de 500 binnengekomen beroepschriften is er in 400 zaken een minnelijke schikking bereikt dan wel is het beroepschrift door de student ingetrokken. In 78 beroepschriften is er uitspraak gedaan (tegenover 16 uitspraken in het verslagjaar 2015), waarbij in 43 zaken het beroep gegrond is verklaard. (Hiervan zijn 15 afzonderlijke zaken en 28 beroepschriften gericht tegen één besluit tot het ongeldig verklaren van een tentamen.) De overige zaken zijn ongegrond of niet ontvankelijk verklaard. In 22 beroepszaken is de procedure in 2016 nog niet afgerond.

15.2 Ombudsman

In 2016 heeft de ombudsman 97 klachten behandeld van studenten in relatie tot de organisatie van het onderwijs (in 2015 waren dat er 81). Van deze klachten hebben er 14 geleid tot een uitspraak, 23 klachten werden na enkele gesprekken met klaagster/klager ingetrokken en de andere klachten konden middels gesprekken met beide partijen in der minne geschikt worden. In 5 gevallen werd de klacht vrijwillig ingetrokken.

Daarnaast heeft de ombudsman ook circa 80 medewerkers geholpen bij het vinden van relevante regelgeving en beschikbare loketten voor de behandeling van hun vragen en/of klachten.

15.3 Klacht studenten Medische Hulpverlening

Op 17 februari 2017 is door drie HAN studenten van de bachelor Medische Hulpverlening (MHV) een dagvaarding betekend in verband met opgelopen studievertraging. De duur en de uitkomst van een gerechtelijke procedure is onbekend.

Volgende16Profileringsfonds